en
pl
home

NFOŚiGW dofinansuje gospodarkę wodno-ściekową na Śląsku i w Wielkopolsce

Fundusz przeznaczy ponad 36 mln zł dofinansowania na inwestycje w gminach: Kozy i Śmigiel. Dzięki nowym środkom finansowym możliwe będzie zrealizowanie długo oczekiwanych inwestycji.

Wartość obu projektów przekracza 70 mln zł. Dzięki ich realizacji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych w sumie 3614 nowych użytkowników. Podpisanie obu umów umożliwi działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Gminne inwestycje

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości prawie 25 mln zł gmina Kozy będzie mogła zrealizować projekt budowy kanalizacji sanitarnej na swoim terenie o długości ponad 32 km. W ramach realizacji tego projektu, o łącznej wartości niemal 49 ml zł, do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 2924 nowych użytkowników. Efekt rzeczowy zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2022 r., a efekt ekologiczny – do końca czerwca 2023 r.

Szerokie spektrum działań

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał także umowę na „Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową przepompowni wody w Karminie”. Beneficjent, Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu (woj. wielkopolskie), otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 11 mln zł.

Projekt obejmuje szerokie spektrum zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Śmigiel w miejscowościach: Bronikowo, Chełkowo, Glińsko o długości 9,44 km, przebudowa sieci wodociągowej o długości 7,4 km, przebudowa pompowni wody  w Karminie, modernizacje stacji uzdatniania wody w Starym Bojanowie oraz w Robaczynie oraz modernizacja gospodarki ściekowej i osadowej na oczyszczalni ścieków w Koszanowie.

W wyniku realizacji tego projektu 690 nowych użytkowników zostanie podłączonych do sieci. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 0,36 tys. Mg na rok. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca 2021 r.

2018-07-13
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact