en
pl
home

Rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich zostało przyjęte

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, zgodnie z art. 61r ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, określa m. in.:

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjęła Krajowy program ochrony wód morskich. Przyjęcie KPOWM w drodze rozporządzenia stanowi wykonanie obligatoryjnego upoważnienia ustawowego o którym mowa
w art. 61s ust. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, dotyczącego konieczności przyjęcia krajowego programu ochrony wód morskich w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, zgodnie z art. 61r ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, określa m. in.:

- działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich (w tym działania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne);

- działania doraźne;

- wpływ działań podstawowych i działań doraźnych na wody pozostające poza obszarem wód morskich w celu zminimalizowania zagrożeń i, jeśli jest to możliwe, uzyskanie pozytywnego wpływu na te wody;

- sposób podejmowania działań podstawowych i działań doraźnych oraz stopień w jakim przyczyniają się one do osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich.

Krajowy program ochrony wód morskich opracowany został w oparciu o dokumenty przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, w których kluczową kwestię stanowiła wstępna ocena środowiska wód morskich oraz określone w oparciu o tę ocenę cele środowiskowe, do których osiągnięcia lub utrzymania kraje członkowskie zobowiązane są do roku 2020.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:http://www.kzgw.gov.pl/index.php/en/news/426-rozporzadzenie-w-sprawie-krajowego-programu-ochrony-wod-morskich-zostalo-przyjete

2018-01-24
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact